New Dzongkha Resources Available

བློ་གསར་སློབ་རིམ་ལས་༨ པ་ཚུན་གྱི་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་གསརཔ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ་གུ་ཨེབ་སྟེ་བལྟ་གནང་།

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་།